انتخاب زبان:

آمار درآمدهاي بوسني و هرزگوين ناشي از ماليات هاي غير مستقيم

به گزارش سازمان اخذ ماليات هاي غير مستقيم بوسني و هرزگوين، ميزان درآمدهاي اين كشور ناشي از ماليات هاي غير مستقيم در 11 ماه سال
2016 (ژانويه تا نوامبر) به 6 ميليارد و 49 ميليون مارك رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 232 ميليون مارك يا 4 درصد افزايش پيدا 2015 كرد.همچنان ميزان درآمدهاي بوسني و هرزگوين از ماليات هاي غير مستقيم در ماه نوامبر سال 590 ميليون مارك بود كه در مقايسه با ماه 2016 نوامبر سال گذشته 52 ميليون مارك افزايش يافت.

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو